Biz hakda

工厂 2

MSK Tool hakda:

MSK (Tianjin) International Trading CO., Ltd.2015-nji ýylda döredildi we kompaniýa bu döwürde ösmegini we ösmegini dowam etdirdi.Kompaniýa 2016-njy ýylda Rheinland ISO 9001 şahadatnamasyny berdi. Germaniýanyň SACCKE ýokary derejeli bäş okly üweýji merkezi, Germaniýanyň ZOLLER alty okly gural synag merkezi we Taýwan PALMARY maşyn guraly ýaly halkara ösen önümçilik enjamlary bar.Highokary derejeli, hünärli we täsirli CNC gurallaryny öndürmäge borçlanýar.

Size üpjün ederisbir duralgaähli pyçak zerurlyklaryňyza hyzmat ediň.Biz her dürli zatlary saklaýarysdegirmen kesiji, kran, buraw, pyçak, kollektor, gural saklaýjy, ölýär, maşyn gurallary we beýleki gurallarüpjünçilik.Professionalokary hünärli işgärlerimiz size zerur önümleri tapmaga kömek eder.Şeýle hem, özleşdirmek hyzmatyny hödürleýäris, diňe näçe bölek gerekdigini we önümiň parametrlerini aýdyň;galanlaryny ederis, bu ýönekeý. Müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.Müşderiler çalt, ygtybarly gural bilen baglanyşykly önümler we hyzmatlar üçin MSK-a bil baglaýarlar.Müşderilerimize öndürijiler, mehanika, tehniki hyzmat we abatlaýyş, gural we öl dükanlary, hassahanalar, myhmanhanalar, uniwersitetler, mekdepler, öý eýeleri, suratkeşler, gobbiistler we başgalar girýär.

工厂

Hyzmatymyz

Maslahat beriş toparymyz önümçilik tejribesini we birnäçe fiziki we sanly çözgütleri hem hödürleýärMüşderilerimize Senagat 4.0-iň geljegine arkaýyn girmäge kömek ediň.
Müşderiniň kynçylyklaryny ýeňip geçmek üçin ýokary derejeli metal kesmek mümkinçiliklerini ulanmak üçin amaly we mümkin usullary kabul ediň.Ynam we hormat esasynda gurlan gatnaşyk biziň üstünliklerimiz üçin möhümdir.Müşderiler bilen zerurlyklaryna düşünmek üçin ýakyndan işleýäris.
Kompaniýamyzyň haýsydyr bir ugry barada has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza giriň ýa-da biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisislän wagtyňyz e-poçta arkaly

工厂 3

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň